ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

1. นายไพศาล ชาติสุทธิ ดำรงตำแหน่ง 30 มิ.ย 2547 – 7 ต.ค 2548

2. นางสาวจุฑามาศ ศรีจามร ดำรงตำแหน่ง 7 ต.ค 2548 – 1 ต.ค 2550

3. นายอาณัติ ทัศนกิจ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค 2550 – 31 พ.ค 2552

4. นายพิศาล รอดบางยาง ดำรงตำแหน่ง 1 มิ.ย. 2552 – 30 ก.ย. 2552

5. นางปริศนา เบญจาทิกุล ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2554

6. นายสุนทร นนทเกษ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2554 – 16 ก.ค. 2555

7. นางสารภี ศิลา ดำรงตำแหน่ง 16 ก.ค. 2555 – 26 ธ.ค. 2556

8. ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ดำรงตำแหน่ง 27 ธ.ค. 2556 – 18 พ.ย. 2559

9. นางอรุณี  เต็งสุวรรณ์  ดำรงตำแหน่ง 9 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน