ทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ