ทำสัญญาเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทรายบุคคลเพื่อนำไปประกอบอาชีพ