ทำสัญญาเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคลเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ