ติดตามลงพื้นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)