ติดตามการให้การช่วยเหลือคนพิการและบุตรชายกรณี ทูลเกล้าขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย