ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
  2. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  3. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์
  4. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ความรุนแรงในครอบครัว
  5. จ้างเหมาบริการโครงการเด็กแรกเกิด