ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นางอรุณี  เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงเยี่ยมบ้าน ร.ต.อ.เชาว์  พิมพะกุล อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 369/1 ซอยเนินหมอมี ตำบลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งประสบเหตุถูกลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว จำนวนเงิน 2,000.- บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่คนพิการและครอบครัว