จัดประชุมหารือวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2