จังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์