งานวันเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (อพม.) ประจำปี 2560