งานมหกรรม “อุทัยธานี เมืองเป็นมิตรกับผูู้สูงอายุ”

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1UyIIIV6jLl1-Kd3aaM3hF0_2bIyxlApi/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>