งานด้านคนพิการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ  คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550   มีสิทธิได้รับบริการต่างๆ  ดังนี้

  1. การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน

ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 แห่ง  ในจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี และอุบลราชธานี

  1. การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ในปีต่อไปโอนให้องค์กรปกครองรับไปดำเนินการ ขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ

  1. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดำเนินการทั้ง

3.1  ในสถาบัน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี หนองคาย และอุบลราชธานี มี 15 สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 1 ปี และหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

3.2  ในชุมชนจัดวิทยากรให้ตามคำร้องขอของชุมชนและเปิดฝึกอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

3.3  ศูนย์พัฒนาอีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์)  จังหวัดนนทบุรี รับคนพิการที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สำหรับรายได้ของคนพิการได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน

  1. การให้การสงเคราะห์ครอบครัว
  2. การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ
  3. การจัดหางานให้ทำหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ
  4. ให้บริการเด็กออทิสติก 2 หน่วย คือ

7.1  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

7.2  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โทรศัพท์ 02-2824206, 02-6596260-62

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด

และหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่