งบทดลองของสำนักงานฯ

งบทดลองของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดอุทัยธานี

งบทดลองเดือนตุลาคม 2561

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561