งบทดลองของสำนักงานฯ

งบทดลองของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

  1. งบทดลองเดือนต.ค. 60
  2. งบทดลองเดือนพ.ย.60
  3. งบทดลองเดือนธ.ค.60
  4. งบทดลองเดือนม.ค.61
  5. งบทดลองเดือนก.พ.61
  6. งบทดลองเดือนมี.ค.61
  7. งบทดลองเดือนเม.ย.61
  8. งบทดลองเดือน พ.ค. 61