คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

1 การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

2 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

3 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)

4 การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

5 การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

6 การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

8 การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

10 ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม

11. การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

12. การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์