กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ร่วมกับเทศบาลตำบลทัพทัน