กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”