กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ ศสส. ด้านการจัดสวัสดิการในชุมชนบนพื้นที่สูง