กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัว จากกองทุนคุ้มครองเด็ก