การเยี่ยมครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนกรศึกษา (ร.9)