การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ (ครู ข) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ่นแรงในครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี