การสนับสนุนของขวัญ สิ่งของ และอาหาร เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี 2561