การพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมการุ้ง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 5 โดยมีนายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน (จากผู้สมัคร 5 คน) ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางเยาวภา ดวงวชิระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 ของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์