การประชุม ผู้บริหารกระทรวงฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์