การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560