การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนแผนด้านสังคมระดับพื้นที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”