การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลการตรวจราชการตามภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2561”