การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ กระทรวง พม. กับการเข้าระบบนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ผ่านระบบ Wed Conference ครั้งที่ 3/2562