การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือ “ผู้ป่วยจิตเวชที่ประสบปัญหาทางสังคม”