การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองเด็กจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562