การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จังหวัดอุทัยธานี