การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562