การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเลหือ ครั้งที่ 3