การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (นายสมศักดิ์ ทาจวง)