การจัดเก็บข้อมูล อปท. ปี2558

NameSizeHits
ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555540.5 KiB51
แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)176.5 KiB40
5355f0f0521564.0 MiB48
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 254552.3 KiB166
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล อปท 58194.0 KiB126
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี540.5 KiB40
คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1) 34.2 KiB36
งบประมาณ แก้ไข 4 มิย 57.393.0 KiB57
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี108.0 KiB69
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ131.9 KiB119
แบบจัดเก็บข้อมูล อปท (ระดับตำบล) ปี 2558509.0 KiB224
แบบจัดเก็บข้อมูล อปท (ระดับหมู่บ้าน) ปี 25581.5 MiB57
แผนปฏิบัติการปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี437.4 KiB136