การจัดเก็บข้อมูล อปท. ปี2558

NameSizeHits
ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555540.5 KiB49
แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)176.5 KiB37
5355f0f0521564.0 MiB46
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 254552.3 KiB164
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล อปท 58194.0 KiB124
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี540.5 KiB38
คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1) 34.2 KiB35
งบประมาณ แก้ไข 4 มิย 57.393.0 KiB54
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี108.0 KiB66
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ131.9 KiB118
แบบจัดเก็บข้อมูล อปท (ระดับตำบล) ปี 2558509.0 KiB211
แบบจัดเก็บข้อมูล อปท (ระดับหมู่บ้าน) ปี 25581.5 MiB56
แผนปฏิบัติการปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี437.4 KiB135