การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่