การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน