อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ อ่านต่อ »

หลักการสร้างงาน

อ่านต่อ »

คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

อ่านต่อ »

 

หน้าแรก

  • พม.อุทัยธานี น้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการปฏิบัติงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่ความยั่งยืน”

  • โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2561

  • สื่อวิดิทัศน์